CNC – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Zakres szkolenia:

 • PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO,
 • PODSTAWY METROLOGII WARSZTATOWEJ
 • TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
 • BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE,
 • PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC (ISO)
 • PRAKTYCZNE USTAWIENIE OBRABIARKI CNC ORAZ DIAGNOSTYKA PROCESU SKRAWANIA

 

Czas trwania: 60 godz., Cena 1450 zł, Harmonogram

 

Sposób organizacji zajęć:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy instruktażowe, ćwiczenia praktyczne

 

W ramach kształcenia praktycznego kursanci opanują zakres umiejętności związany z ustawianiem i obsługą obrabiarek CNC. Zapoznają się z procesem technologicznym, typowymi operacjami  i zabiegami obróbki skrawaniem.

Proces kształcenia polega na uporządkowanym wykonywaniu czynności, których wynikiem jest powstanie określonego wyrobu.

Kształcenie opiera się na wykonywaniu ćwiczeń praktycznych, przez uczestników szkolenia.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 • wykonywanie zadań: z rzutów prostokątnych, przekrojów, obliczania pola tolerancji, oznaczania chropowatości powierzchni oraz odchyłek kształtów i położenia
 • czytanie dokumentacji technologicznej,
 • pomiary z wykorzystanie narzędzi kontrolno-pomiarowych.
 • dobór narzędzi i parametrów skrawania do obróbki danej części.
 • pisanie programów za pomocą symulatora – symulacja obróbki.
 • uzbrajanie i ustawienie obrabiarek CNC (tokarki frezarki).
 • pisanie programów na obrabiarkach CNC.
 • symulacje obróbki na maszynie.
 • wykonanie części.
 • obsługa obrabiarek CNC i nadzorowanie ich pracy.

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym,
 • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.