Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

 Nazwa szkolenia

„Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

  Zakres szkolenia:

 Celem ogólnym kursu jest wykształcenie szeregu umiejętności przydatnych w handlu detalicznym i hurtowym wymaganych w pracy na stanowisku profesjonalnego sprzedawcy.

Cele szczegółowe:

– nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy, podstawowych zadań i obowiązków sprzedawcy, obsługi klienta

– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej

– nabycie umiejętności sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych

 Czas trwania szkolenia:

 Czas trwania kursu to 56 godzin:

– 40 godzin zajęć teoretycznych,

– 16 godzin zajęć praktyczny

 

Sposób organizacji szkolenia:

             Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w przystosowanych do kursu pomieszczeniach z dostępem do wszystkich niezbędnych środków dydaktycznych, w tym kas fiskalnych.

 

Lp Tematyka zajęć (moduły) Treści szkolenia w zakresie zajęć edukacyjnych
1 Wprowadzenie oraz motywacja do uczestnictwa w kursie
 • Zapoznanie sie z uczestnikami z kursu
 • Przedstawienie uczestnikom zakresu tematycznego szkolenia oraz sposobu realizacji założonych celów
 • Zmotywowanie uczestników do uczęszczania na kurs i przedstawienie korzyści z niego płynących
2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej
 • Przepisy dotyczące wymagań higieniczno-sanitarnych w sklepach i marketach
 • Ogólne przepisy bhp obowiązujące w jednostce handlowej
 • Udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku
3 Charakterystyka zawodu sprzedawcy
 • Charakterystyczne cechy zawodu sprzedawcy – podstawowe zadania i obowiązki
 • Etyka zawodowa sprzedawców
 • Odpowiedzialność kasjera
 • Opis i organizacja stanowiska handlowego
 • Organizacja czasu pracy
4 Podstawowe pojęcia obowiązujące w jednostce handlowej 

 

 • Popyt i podaż, cena
 • Zasoby ludzkie, zasoby naturalne
 • Rynek dóbr i usług
 • Podstawowe elementy cyklu gospodarczego (produkcja, handel, konsumpcja)
 • Pojęcie handlu, zadania handlu
 • Klasyfikacja handlu (Handel wewnętrzny , detaliczny , hurtowy)
5 Organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów
 • Organizacja sprzedaży detalicznej
 • Organizacja zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów
 • Zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu detalicznego
 • Źródła zakupu towarów
 • Wybór dostawcy
 • Zapłata za towar
 • Zamawianie towaru
 • Odbiór towaru (ilościowy, jakościowy)
 • Postępowanie reklamacyjne
 • Organizacja gospodarki magazynowej
 • Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów
 • Czynniki determinujące jakość towarów
 • Normalizacja i normy
 • Opakowanie i oznaczanie towarów
 • Kody kreskowe
 • Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu
 • Metody badania i oceny jakości towarów
 • Rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu detalicznego
 • Podział towaru ze względu na oddziaływanie na klienta
 • Kształtowanie asortymentu handlowego
 • Zapasy towarowe w jednostkach handlu detalicznego
 • Inwentaryzacja i jej rozliczanie
6 Obsługiwanie klienta oraz techniki sprzedaży 
 • Kultura obsługi
 • Zrozumienie potrzeb klienta.
 • Proces komunikowania się z klientem.

(Umiejętność aktywnego słuchania , znaczenie empatii w kontaktach z klientem )

 • Indywidualizacja obsługi klientów
 • Psychologiczne typy klientów – Rozpoznawanie różnych typów klientów
 • Przebieg  sprzedaży w sklepie
 • Znaczenie i zasady profesjonalnej obsługi klienta.
 • Powitanie klienta,
 • Ustalenie potrzeb klienta,
 • Nawiązywanie kontaktu i pozytywnej relacji z klientem
 • Demonstracja towaru,
 • Wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń klientów do demonstrowanych towarów.
 • Przyczyny i typy konfliktów – skuteczne działanie w sytuacjach problemowych ( różne metody opanowywania sytuacji konfliktowych )
 • Zakończenie sprzedaży
7 Dokumentacja handlowa   Dokumentacja związana z dostawą
zamówienia, oferty, umowy
przyjmowanie zwrotu zakupionego towaru – protokół
Dokumentacja związana ze sprzedażą
faktury, rachunki, paragony
podstawowe zasady sporządzania faktur
stawki podatku VAT, reklamacje i zwroty – dokumenty korygujące 

 • Obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT. Dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym
 • Podmioty obowiązane do wystawiania faktur
 • Wystawianie faktur przez nabywcę
 • Podmioty na rzecz których wystawiane są faktury
 • Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur
 • Rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT
 • Podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
 • Wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego
 • Termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT
 • Faktury zaliczkowe – termin wystawiania faktur zaliczkowych
 • Treść i forma wystawianych faktur
 • Korygowanie pomyłek w wystawionych fakturach
 • Faktura korygująca, nota korygująca
 • Duplikat faktury
 • Anulowanie faktur – moment wprowadzenia faktury do obrotu prawnego
 • Refakturowanie – możliwość i zakres zastosowania
 • Faktura a różne stawki VAT
 • Rabat na fakturze
 • Podpis na fakturze, fakturze korygującej, nocie korygującej.
 • Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur
 • Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem

Przygotowywanie innej dokumentacji handlowej – przykładowe zadania

8 Obsługa kas fiskalnych
 • Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy
 • Podmiotowy i przedmiotowy obowiązek stosowania kas fiskalnych
 • Budowa kas fiskalnych
 • Instrukcja obsługi kas fiskalnych
 • Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
 • Programowanie kas fiskalnych
 • Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej,
 • Obsługa klientów w zakresie prawidłowego naliczenia i pobrania należności za zakupione towary zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • wystawianie paragonów fiskalnych
 • wpłata i wypłata gotówki
 • obrót towarami zwrotnymi
 •  raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne  – rozliczanie kasy.
9 Podstawowe informacje z zakresu prawa pracy  

 

 • Powszechne i specyficzne źródła prawa pracy
 • Zasady prawa pracy
 • Podstawowe pojęcia prawa pracy
 • Stosunek pracy:

– rodzaje umów

– rozwiązanie umowy o pracę

 • Obowiązki pracownika
 • Obowiązki pracodawcy
 • Czas pracy
 • Przysługujące urlopy
10 Praca jako sprzedawca na  działalności gospodarczej – jak założyć własną firmę 
 • Przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
 • Pomysł na przedsiębiorstwo
 • Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa
 • Wybór formy opodatkowania z uwzględnieniem rodzaju

przedsiębiorstwa

 • Zagadnienia związane z rejestracją działalności:

– Ewidencja działalności gospodarczej / KRS

– REGON

– Rachunek bankowy

– Zgłoszenie identyfikacyjne

– Zgłoszenie do VAT

– Zgłoszenie do ubezpieczeń

– Inne obowiązki

Zapisz się już dziś !

[contact-form-7 404 "Not Found"]